1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van VOIR Fotografie.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door VOIR Fotografie worden aangepast.

2. Definities

Algemene voorwaarden: De voorwaarden in onderhavig document.

Voorwaarden: Algemene voorwaarden tenzij anders vermeld

Klant: Iedere (rechts)persoon die heeft ingestemd (als niet stilzwijgend) met onderhavige algemene voorwaarden

U: De Klant

Fotograaf: VOIR Fotografie

VOIR Fotografie: Fotograaf

Derden: Eenieder buiten de fotograaf en de klant om

Offerte: Elk aanbod in schriftelijke vorm (tenzij anders vermeld)

3. Fotoreportages

3.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. VOIR Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

3.2 VOIR Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door VOIR Fotografie geen nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen.

3.3 De klant dient zelf een locatie te regelen voor de shoot die aansluit op de fotografie stijl van VOIR Fotografie. Let op, zorg voor een alternatieve binnenlocatie indien het slecht weer is. Bij slechte weersomstandigheden (met name- maar niet uitsluitend – miezer regen/regen/sneeuw/geen daglicht) wordt er buiten niet gefotografeerd. Als u besluit om ondanks de weersvoorspellingen VOIR Fotografie toch te laten komen en de (buiten) fotoreportage gaat niet door dan betaalt u het volledige bedrag. Toegangsgelden en parkeertickets worden betaald door de klant.

3.4 VOIR Fotografie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor beperkingen die gemaakt worden door derden. Bijvoorbeeld – maar (dus) niet uitsluitend: verkeerde informatie van de ceremoniemeester, verkeersomstandigheden, filmende/fotograferende gasten, spotlight/sfeerverlichting, vertragingen, rommelige achtergronden, etc.

4. Boekingen

4.1 Een fotoreportage kan worden geboekt via het formulier op de website, per post of per e-mail.

4.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. VOIR Fotografie heeft het recht tot twee dagen na de ontvangst van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4.3 Bij akkoord op de offerte dient u een bedrag van 25 procent van de totale kostprijs te voldoen, dit wordt gezien als administratiekosten. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 4 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de overeenkomst met VOIR Fotografie.

4.4. Door de administratiekosten te betalen geeft de klant te kennen, dat met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

4.5 Het resterende bedrag wordt uiterlijk 24 uur na de shoot contant overhandigd of middels een betaalverzoek overgemaakt. Tenzij anders afgesproken. Indien VOIR Fotografie deze niet tijdig ontvangt, dan is VOIR Fotografie genoodzaakt de klant in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant.

5. Betalingen & levering

5.1 De betalingstermijn van de factuur is 4 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag elke week verhoogd met € 7,- administratiekosten. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

5.2 De levertijd kan per product en dienst verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Levertijd voor foto’s is in beginsel 3 maanden (tenzij anders overeengekomen).

5.3 Het ruwe materiaal wordt nooit geleverd. De klant heeft de optie om één keer wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen dienen binnen twee weken na het ontvangen van het eindproduct doorgegeven te worden. Wijzigingen die na twee weken worden doorgegeven worden niet meer in behandeling genomen.

5.4. De selectie voor het album/prints dient binnen 3 maanden na levering van de foto’s geselecteerd te worden via PASS. Dit geldt ook voor wanneer u een max aantal foto’s ontvangt en u hiervoor een selectie moet maken. Indien dit niet tijdig gedaan wordt, vervalt de mogelijkheid om nog een album/prints te krijgen. Hier zult u geen vergoeding voor terug kunnen vragen.

5.5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

5.6. De fotograaf bewaart alle beelden tot drie maanden na het leveren van het product. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën/back-ups te maken van de foto’s.

6. Annulering

6.1 Bij annulering worden de administratiekosten in alle gevallen niet terugbetaald. Wanneer de klant de fotoreportage wil verplaatsen en de fotograaf is niet meer beschikbaar, wordt het bedrag niet terugbetaald. Indien de fotograaf wel beschikbaar is, wordt de datum aangepast. Let op: de klant dient de verplaatsing minstens twee maanden voor de oorspronkelijke datum (waarop de dienst is gevraagd) aan de fotograaf schriftelijk kenbaar te maken.

6.2 Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van de huwelijksdag wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken wordt 100% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

7. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

7.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na levering van de foto’s schriftelijk (per mail) aan de fotograaf kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

7.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

7.4 De klant is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar-of hemzelf en voor de meegebrachte eigendommen, schade aan hem of haarzelf dan wel aan haar of zijn eigendommen en anderen/derden. Voorgaande omstandigheden kunnen op geen enkele wijze worden verhaald – in de ruimste zin van het woord – op de fotograaf.

7.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor eigen risico.

8. Cadeaubonnen

8.1. U kunt bij VOIR fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.

8.2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

8.3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

8.4. Een cadeaubon is 6 maanden geldig na afgifte door VOIR fotografie.

8.5. U kunt de cadeaubon besteden aan al hetgeen wat VOIR fotografie op haar website aanbiedt.

8.6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling/boeking.

8.7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8.8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

9. Auteursrechten & Publicaties

9.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotografe toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van VOIR Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met VOIR op.

9.2 VOIR Fotografie heeft het recht om gemaakte producten te publiceren.

9.3 Van Artikel 9 sub 2 kan worden afgeweken als VOIR Fotografie dit met jou nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen voor aanvang van de fotoreportage.

9.4 Op afgeleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten op VOIR Fotografie. De klant koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien de klant een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan VOIR Fotografie.

9.5 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met VOIR Fotografie (licentie), deze moet u op ieder verzoek van VOIR Fotografie kunnen tonen.

9.6 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bijvoorbeeld bij foto’s van het diner, heeft de catering hierbij geen recht op de foto’s. De catering zal zelf ook naast een aanvraag van nadrukkelijke toestemming van de fotograaf, moeten betalen voor de afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

9.7 Op alle foto’s van VOIR Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOIR Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

9.8 VOIR Fotografie mag de foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële  als commerciële doeleinden. VOIR Fotografie is niet verplicht dit te melden bij de klant, al wordt -indien mogelijk- getracht om de klant op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

9.9 Indien u tekst- of beeldmateriaal van VOIR Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met VOIR Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

9.9.1 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: VOIR Fotografie” of “Foto: voirfotografie.nl“. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

9.9.2 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt  beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van VOIR Fotografie. Bij inbreuk komt VOIR Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door VOIR Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

10. Licenties

10.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door VOIR Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien betreffende de omgang van de licentie niets is bepaald, dat dat dit nummer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

10.4 Indien door VOIR Fotografie toestemming is gegeven voor elektronisch of andere vormen van beekmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Privacyverklaring

VOIR Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacyverklaring te accepteren.

Contactgegevens:
www.voirfotografie.nl
KVK-nummer 66447585
Van Alphenstraat 3, 2274 NA Voorburg
info@voirfotografie.nl

I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VOIR Fotografie kan persoonsgegevens verwerken wanneer je de website www.voirfotografie.nl bezoekt, je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

  • Voor- & achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bedrijfsnaam en BTW-id (indien van toepassing)

II. WETTELIJKE GRONDSLAG VAN VERWERKING

VOIR Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

III. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

VOIR Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

IV. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

VOIR Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor administratieve doeleinden.

V. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

VOIR Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VI. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

VOIR Fotografie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VII. JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOIR Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voirfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Aanpassingen aan privacyverklaring & cookiebeleid

VOIR Fotografie behoudt zich het recht om deze privacyverklaring en dit cookiebeleid  te wijzigen of aan te vullen zonder hier verantwoording voor af te leggen.

Cookiebeleid

VOIR Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies houden algemene bezoekgegevens bij, waaronder jouw IP-adres, de duur van jouw websitebezoek en de pagina’s die je bezoekt op deze website.

VOIR Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanpassingen aan privacyverklaring & cookiebeleid

VOIR Fotografie behoudt zich het recht om deze privacyverklaring en dit cookiebeleid  te wijzigen of aan te vullen zonder hier verantwoording voor af te leggen.